Prawnik na wrotkach 11 - Prawnik na wrotkach 12 - Dziedziczenie

Prawnik na wrotkach 12 – Dziedziczenie

Prawnik na wrotkach 11 300x167 - Prawnik na wrotkach 12 - Dziedziczenie

Kilka słów o dziedziczeniu w przypadku gdy zmarły/testator nie pozostawił ostatniej woli.

Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, rodzina często nie bardzo wie, w jaki sposób poradzić sobie z pozostałym majątkiem, lub robi to w sposób nieformalny, prowadzący później do wielu problemów.

Co więc w takiej sytuacji zrobić? Istnieją dwie drogi: sądowa bądź notarialna. Jednak to sądowy podział majątku spadkowego zdaje się być sposobem, preferowanym przez większość społeczeństwa. Warto tu pamiętać, że przepisy prawa spadkowego uzależniają udział w dziale spadku od stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Kodeks Cywilny jasno określa, że spadek należy się zstępnym, czyli dzieciom, wnukom i prawnukom, oraz małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu i ewentualnym zstępnym rodzeństwa. Dodatkowo, do spadku dopuszczeni mogą zostać dziadkowie oraz ciotki, wujowie i stryjowie.

I grupa dziedziczenia (małżonek i dzieci)

Pierwsza grupa jest tą, która dziedziczy w pierwszej kolejności i zaliczają się do niej zstępni oraz małżonek. Co to oznacza? Tylko tyle, że jeśli żyje ktokolwiek z pierwszej grupy, to nikt inny nie będzie dziedziczyć po zmarłym.

Osoby z pierwszej grupy dziedziczą w częściach równych, jednak udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼ całości. Przykładowo: Pan Radomir w chwili śmierci pozostawił żonę i pięcioro dzieci. Żona w takiej sytuacji otrzymałaby ¼ majątku Pana Radomira, a dzieci po 1/5 z pozostałych ¾. Jeśli któreś z jego dzieci by nie żyło, a pozostawiło wnuki lub prawnuki, jego udział przypadałby im, a jeśli umarło bezdzietnie – jego udział zostałby podzielony pomiędzy pozostałe rodzeństwo.

II grupa i sytuacje mieszane

A co w przypadku, gdy dzieci nie ma? Do spadku poza małżonkiem powoływani są rodzice zmarłego. Małżonek otrzymuje ½ spadku.

UWAGA: od tego etapu, jeśli żyje współmałżonek, jego udział nie może wynosić mniej niż ½ całości. Oraz, że jeśli tego współmałżonka nie ma, jego miejsce nie może być przejęte przez nikogo innego, czyli ani rodzice współmałżonka, ani jego inne dzieci, wnuki czy rodzice, nie są włączani w dziedziczenie.

A gdy nie ma dzieci, wnuków, prawnuków ani małżonka?  W takiej sytuacji całość dziedziczą rodzice.

Rodzeństwo nabiera praw do spadku dopiero w sytuacji, gdy co najmniej jedno z rodziców zmarłego nie dożyło chwili otwarcia spadku, tj. chwili śmierci spadkodawcy. Ich udział jest wtedy równy udziałowi zmarłego rodzica i zostanie podzielony po równo pomiędzy nich. Analogicznie, jeśli któreś z rodzeństwa nie dożyło, a dziedziczyłoby, udział jego jest dzielony między jego dzieci.

Przykładowo: spadkodawca w chwili śmierci był rozwiedziony. Miał dwoje dzieci, ale syn umarł, zostawiając po sobie dwie wnuczki. Z rodziców spadkodawcy żyje jedynie ojciec, a z rodzeństwa były 2 siostry, z których jedna umarła dzień przed spadkodawcą, pozostawiając syna. W takiej sytuacji córka spadkodawcy otrzyma ¼ spadku, dwie wnuczki po 1/8 (bo ¼ przypadająca ich nieżyjącemu ojcu zostanie podzielona na dwie równe części), ojciec spadkodawcy otrzyma 1/4 , siostra 1/8 a syn drugiej siostry pozostałą 1/8.

Dziadkowie i dalsi krewni

Osoby te dochodzą do dziedziczenia ustawowego tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma już dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa. Ich udziały są równe, bez znaczenia na ich stan cywilny.

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy również nie żyje, udział mu przypadający przechodzi na jego dzieci, czyli stryjów, wujów i ciotki zmarłego.

Kiedy dziedziczą pasierbowie zmarłego?

W razie gdyby zmarły nie pozostawił małżonka, dzieci oraz krewnych, powołanych do dziedziczenia z tytułu ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy (pasierbom zmarłego), których żadne z rodziców nie dożyło otwarcia spadku.

Skarb Państwa jest ostatnim dziedziczącym i dziedziczy w trybie dziedziczenia przymusowego, co oznacza, że jest jedyną „grupą”, która spadku odrzucić nie może i przyjmuje go tak jak jest. Zastosowanie ma to wtedy, gdy brak jest jakichkolwiek krewnych, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy nie można ustalić, albo znajdowało się za granicą.

Avatar Delfina Gerbert Czarniecka 300x300 - Prawnik na wrotkach 12 - Dziedziczenie

Delfina Gerbert-Czarniecka

Dodaj komentarz